Albert Valenzuela, Virgil Zavala, David Lira (Aug. 2018)